Nhà cao tầng Dự án Hateco Xuân Phương là Nhà cao tầng thứ 2 của người đầu tư HATECO.,JSC đc triển khai tại Hà Nội, trước đó là Hateco Hoàng Mai – một Nhà ở cao tầng thành tích không tính sự chông mong. với mức giá